CELE I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem projektu była kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie miasta Wałcz.
W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (35,3 km), kanalizacji deszczowej łącznie z podczyszczalniami ścieków (7,4 km) oraz uzupełnienie systemu wodociągowego (9,3 km), wybudowano 6,5 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Ponadto modernizacji poddano Stację Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej m.in. przebudowę pompowni 110, modernizację istniejących rurociągów międzyobiektowych (wymiana armatury), wykonano nowy system AKPiA, przebudowano urządzenia i sieci elektroenergetyczne zasilające SUW, modernizację istniejącego ujęcia wody, modernizację istniejącego budynku głównego poprzez: wymianę aeratorów, modernizację komory reakcji, przebudowę filtrów, wymianę rurociągów i armatury, przebudowę chlorowni, przebudowę dyspozytorni, instalację nowych dmuchaw, przebudowę kotłowni, przebudowę wentylacji w budynku, modernizację instalacji wewnętrznej budynku, instalację sprężonego powietrza, remont wszystkich pozostałych pomieszczeń, przebudowę istniejącego zbiornika wody czystej.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono modernizację Oczyszczalni ścieków w zakresie budowy: składowiska osadu, komory KP, stacji dmuchaw, komory stabilizacji tlenowej, komory KPE, kontenerowej stacji zlewczej, wykonania sieci obiektowych, kolektorów, zaprojektowania i wybudowania reaktorów biologicznych RB, rozebrania budynku administracyjno-laboratoryjnego, wykonania dojazdu do projektowanych reaktorów biologicznych, zaprojektowanie i wybudowanie zasilania SN i nn, sieci rozdzielczej nn, sieci oświetlenia terenu i sieci zewnętrznej AKPiA, zaprojektowanie i wybudowanie instalacji elektrycznych i AKPiA odbiorczych/obiektowych/ wewnętrznych.
W ramach Projektu zakupiono samochód do czyszczenia kanalizacji. Pojazd jest w pełni zautomatyzowany, operator może sterować jego pracą za pomocą paneli sterujących zarówno praca pojazdu jak i urządzeń do czyszczenia kanalizacji znajdujących się na zewnątrz pojazdu.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach Projektu zakupił również samochód ciężarowy o masie do 3,5 t wraz z zabudową części bagażowej systemem do inspekcji TV, umożliwiający wykonywanie przeglądów systemów kanalizacyjnych.

Realizacja Projektu wpłynie m.in. na.:

  • poprawę jakości i niezawodności dostaw wody do picia na terenie miasta Wałcz, w tym także zmniejszenie strat wody w sieci,
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne i powierzchniowe, w tym m.in. na jezioro Raduń, którego wody infiltrują do studni ujęcia wód podziemnych przy ul. Podgórnej będącego głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców Wałcza w wodę pitną. Cele te zostaną osiągnięte przede wszystkim poprzez modernizację znaczącej długości istniejącej sieci, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz budowę znaczącej liczby urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe,
  • poprawę funkcjonowania oczyszczalni ścieków,
  • poprawę komfortu życia mieszkańców,
  • poprawę efektywności działania systemu wodno-ściekowego w Wałczu,
  • poprawę możliwości rozwoju gospodarczego Wałcza i okolic,
  • rozwój systemu kanalizacyjnego na terenie obecnie nieuzbrojonym,
  • wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych w postaci indywidualnych zbiorników bezodpływowych.

Osiągnięty efekt ekologiczny - - wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 786 osób, wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci wodociągowej o 257 osób, spełnienie przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG.
Należy ponadto pamiętać o tym, że jedną z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej jest "równość szans". Projekt jest zgodny z polityką horyzontalną. Polityka ta nie dotyczy wyłącznie równych szans pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale oznacza również włączenie w proces życia codziennego osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu, np. ze względów fizycznych (osoby niepełnosprawne, ludzie starsi), czy ekonomiczno-społecznych (samotne matki z dziećmi, imigranci, byli więźniowie, bezrobotni, bezdomni itd.). Realizacja Projektu umożliwi osobom które nie posiadają dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzystanie z niej co przyczyni się do wyrównania warunków życia (warunki sanitarne wpływają bezpośrednio na komfort życia) mieszkańców miasta Wałcza.