ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Dostawa samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody w ramach Projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla m. Wałcza współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INŻYNIER
Inżynier dla projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty złożonej w dniu 28 grudnia 2009r. Zostało nim konsorcjum w składzie: B-Act Sp. z o.o. oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Olsztyna. Zakres usług Inżyniera szczegółowo opisany jest w Umowie nr 4/JRP/2009 na pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
WYKONAWCA
W dniu 26 listopada 2012 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu odbyła się uroczystość podpisania umowy na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z firmą "ELSE" Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o. z Gdańska.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z art. 2 pkt 2) u.p.z.p. samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji wraz z wyposażeniem. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego oraz dokonać jego uruchomienia. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowej konserwacji pojazdu dla 5 pracowników wskazanych przez zamawiającego.
Szkolenie zrealizowane będzie w dniu dostawy pojazdu w siedzibie Zamawiającego.
Zakres dostawy oraz wyposażenie szczegółowo opisane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.