HISTORIA PROJEKTU

PODSUMOWANIE
30.09.2013 r. Wykonawca robót oficjalnie zakończył roboty realizowane w ramach Kontraktu podstawowego pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".
W ramach zadania "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza", realizację którego rozpoczęto 30 listopada 2010 r. zrealizowano 37,95 km sieci kanalizacyjnej, 7,10 km sieci wodociągowej, 20 przepompowni ścieków, 19 układów podczyszczania ścieków deszczowych, zmodernizowano i przebudowano Stację Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej, zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Wałczu polegającą na modernizacji systemu napowietrzania ścieków oraz budowie komory stabilizacji tlenowej osadu, budowie składowiska osadu oraz budowie kolektora DN1000.
W ramach Projektu zakupiony został samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.

lipiec-sierpień 2013
Wykonawca robót w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków zakończył prace związane z wykonaniem bramy wjazdowej i wyjazdowej na teren kontenerowej stacji zlewnej. Wykonawca kontynuuje prace związane z budową i wyposażeniem budynku stacji dmuchaw oraz komory stabilizacji tlenowej (KST). Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z rozruchem technologicznym KST.
Wykonawca robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych przystąpił do odtworzenia nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej na zadaniu X Chrząstkowo. Kontynuacja robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Bydgoskiej oraz Nadjeziornej.
Wykonawca przystąpił do prac związanych z demontażem przepompowni PII przy ul. 12 Lutego.

lipiec 2013
Zgodnie z podpisaną w dniu 26.11.2012 r. umową na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu dokonał tzw. odbioru "zerowego" przedmiotowego samochodu w fabryce produkującej tego typu pojazdy. Planowany termin dostawy samochodu to koniec sierpnia 2013 r.


maj-czerwiec 2013
Wykonawca przystąpił do robót montażowych związanych z wykonaniem sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na zadaniu X Chrząstkowo. W miesiącu czerwcu Wykonawca rozpoczął realizację prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na zadaniu XIIA,C Bydgoska (Nadjeziorna). Po robotach związanych z wymianą sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na zadaniu IX Raduń przystąpiono do prac związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg ul. Kruczej oraz ul. Uroczej.
W zakresie prac wykonywanych na oczyszczalni ścieków kontynuacja robót związanych z budową komór stabilizacji tlenowej.
styczeń-kwiecień 2013
Wykonawca robót w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej przystąpił do wymiany zestawów wodomierzowych na wykonanych przyłączach, realizowanych w ramach zadania I Chełmińska oraz zadania IX Raduń. Zakończono prace związane z modernizacją istniejących przepompowni ścieków na ul. Kołobrzeskiej, ul. Krótkiej oraz os. Dolne Miasto wraz z przełączeniem do zbiorowego systemu kanalizacji. Wykonawca przystąpił do prac związanych z demontażem przepompowni na ul. Krótkiej oraz ul. Kołobrzeskiej.
W zakresie oczyszczalni ścieków kontynuacja robót związanych z budową stacji dmuchaw, składowiska osadu oraz komorami stabilizacji tlenowej, przystąpiono również do wykonania oświetlenia zewnętrznego (słupy i oprawy). Rozpoczęto prace związane z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie zakupu i montażu kontenerowej stacji zlewnej. Wykonano plac manewrowy z kostki dla transportu ciężkiego, zlikwidowano wszystkie urządzenia istniejącego punktu i zamontowano nową kontenerową stacją zlewną. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i wyjazdową.
22 marca 2013 r. - złożona została w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aktualizacja wniosku o dofinansowanie wraz z rozszerzeniem zakresu rzeczowego realizowanego obecnie Projektu w celu przeprowadzenia przez Instytucję Wdrażającą oceny formalnej i merytorycznej przekazanego wniosku.


grudzień 2012
Kontynuacja prac związanych z modernizacją przepompowni na ul. Krótkiej, ul. Kołobrzeskiej oraz na os. Dolne Miasto. Wykonawca robót montażowych przystąpił do prac związanych z budową sieci sanitarnej oraz deszczowej na ul. Ogrodowej. Kontynuacja prac kanalizacyjno-wodociągowych na ul. Nowomiejskiej oraz zadaniu IX Raduń m.in. na ulicy Kruczej oraz Uroczej.W zakresie Oczyszczalni ścieków wykonano m.in. Komory stabilizacji tlenowej KST, Stacje dmuchaw SD, Składowisko osadu SKO, kanał omijający osadnik Imhoffa, sieci obiektowe oraz kolektory w tym: rurociąg tymczasowy z osadnika OWI do stawu, rurociąg ścieków z SKO, wodociąg i rurociąg łączący komorę zasuw z pompownią, rurociąg wód nadosadowych z KST, rurociąg tymczasowy ze stawu do istniejącej komory burzowej. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem dróg wewnętrznych oraz ukształtowaniem terenu.


październik, listopad 2012
Wykonawca przystąpił do kontynuacji prac związanych z montażem sieci wodociągowej na zadaniu IX Raduń. Przystąpiono do robót związanych z budową sieci sanitarnej na ulicy Wileńskiej, ul. Nowomiejskiej oraz kontynuowano roboty na zadaniu IV Chopina. Wykonawca przystąpił do prac związanych z wymianą sieci wodociągowej na osiedlu Dolne Miasto. Przystąpiono do robót związanych z posadowieniem przepompowni ścieków na ul. Podleśnej oraz ul. NowomiejskiejZakończono prace związane z modernizacją pompowni II stopnia oraz Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Podgórnej. W ramach zadania zmodernizowano m.in.: komory reakcji, instalację wewnętrzną budynku, przebudowano pomieszczenie chlorowni, pomieszczenie dyspozytorni, zainstalowano nowe dmuchawy, przebudowano istniejący zbiornik wody czystej, przebudowano filtry, przebudowano urządzenia i sieci elektroenergetyczne zasilające SUW, wykonano odcinek rurociągu ciśnieniowego, odprowadzającego ścieki technologiczne, ze zbiornika wód technologicznych do istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią zainstalowaną w zbiorniku wód technologicznych.

26 listopada 2012 r. - Podpisanie umowy na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z firmą "ELSE" Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o. z Gdańska
12 listopada 2012 r. podpisany został Aneks do Umowy z Wykonawcą, w którym czas na ukończenie robót związanych z realizacją projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" określony został na dzień 27.10.2014 r.
Wykonawca w dniu 30.11.2012 r. złożył wniosek o częściowe przejęcie ukończony Robót i odcinków oraz wystawienie Świadectwa Przejęcia, dla robót objętych przedłożonym wnioskiem. Partner Konsorcjum firma Per Aarsleff zakończyła roboty związane z renowacją około 15 kilometrów kanałów sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych o średnicy od DN 150 do dn1000 wraz z przykanalikami i studniami kanalizacyjnymi metodą bezwykopową w technologii rękawa AARSLEFF.


Wrzesień 2012
Wykonawca rozpoczął realizację robót zasadniczych w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na poszczególnych zadaniach m.in. zadaniu I Chełmińska (montaż wodomierzy), zadanie IX Raduń ul. Okrężna oraz Wilcza (montaż sieci wodociągowej), kontynuacja prac związanych z montażem kanalizacji sanitarnej na ul. Chopina, kontynuacja prac montażowych kanalizacji deszczowej na zadaniu VI Dolne Miasto B. Osiedle Domków Jednorodzinnych, montaż automatyki na przepompowni ścieków na ul. 12 lutego oraz rozpoczęcie prac związanych z modernizacją przepompowni na ul. Kołobrzeskiej.
W zakresie Oczyszczalni Ścieków kontynuacja prac przy realizacji Komory Stabilizacji Tlenowej (ściany zewnętrzne - betonowanie) oraz Stacji dmuchaw. W zakresie obiektów sieciowych wykonanie rurociągu ścieków z SKO oraz wodociągu i rurociągu łączącego komorę zasuw z pompownią.Do końca września, zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy wykonano 7,10 km sieci kanalizacji deszczowej, 19,78 km kanalizacji sanitarnej, 10,40 km sieci wodociągowej (w tym 3,30 km sieci wodociągowej w zakresie PFU).
17 września 2012 r. - Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
19 września 2012 r. - Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie robót dla zadania pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Fotoreportaż z realizacji Projektu w prasie lokalnej - Pojezierze Wałeckie, poradnik budowlano-mieszkaniowy "Podaj cegłę" - PDF, 649 kBLipiec, sierpień 2012
Artykuł o Projekcie w prasie lokalnej - Pojezierze Wałeckie, poradnik budowlano-mieszkaniowy "Podaj cegłę" - PDF, 863 kB
W zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody wykonano prace związane z modernizacją budynku głównego (ściany zewnętrzne), kontynuowano prace demontażowe oraz rozbiórkowe poszczególnych pomieszczeń stacji, w zakresie przebudowy pompowni II stopnia przystąpiono do prac związanych z izolacją fundamentów oraz ociepleniem ścian poniżej poziomu terenu.
W zakresie robót montażowych przystąpiono do robót związanych z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej oraz robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej tejże ulicy.
Wykonawca robót sukcesywnie kontynuuje roboty na rozpoczętych zadaniach.W zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przystąpienie do wykonania sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach odmanganiaczych, chlorowni oraz pomieszczeniach technologicznych. Kontynuacja prac związanych z elewacją budynku głównego SUW(ocieplanie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych).
Lider Konsorcjum przystąpił do robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina zadanie IV Chopina oraz przystąpiono do realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na zadaniu VI B Osiedle Domków Jednorodzinnych. W zakresie zadania V śródmieście przystąpiono do prac montażowych związanych z wybudowaniem urządzeń podczyszczających przy ulicy Okulickiego tj. separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika.18 sierpnia 2012 r. - Ogłoszenie w ramach Projektu przetargu na dostawę samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.

Czerwiec 2012
Przystąpiono do prac związanych z przebudową przepompowni ścieków na Dolnym Mieście, kontynuowano prace montażowe kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na Morzycach. W zakresie zadania V śródmieście przystąpiono do prac montażowych związanych z wybudowaniem urządzeń podczyszczających na ulicy Wąskiej (przy jeziorze) tj. separatora ropopochodnych oraz osadnika.

Maj 2012
W zakresie robót montażowych przystąpiono do robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej m.in. na ulicy Podleśnej, kontynuacja robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na zadaniu VIB Osiedle Domków Jednorodzinnych, przystąpiono do montażu separatorów oraz osadników na Oczyszczalni ścieków i ul. Okulickiego, w ramach budowy kanalizacji sanitarnej przystąpiono do robót związanych z posadowieniem i modernizacją przepompowni ścieków m.in. ul. Krótkiej, osiedla Batorego oraz Morzyc.


W zakresie Stacji Uzdatniania Wody przystąpiono do prac związanych z rozbiórką i demontażem zbiornika wód technologicznych polegających na naprawie i uszczelnianiu dna i ścian zbiornika. Zamontowane zostały dmuchawy do płukania filtrów, wykonano rurociąg wody uzdatnionej - odcinek od dodatkowego zbiornika wody czystej do pompowni II°. Kontynuowano prace związane z rozbiórką pompowni.W zakresie robót renowacyjnych przystąpiono do prac związanych z wymianą włazów nastudziennych oraz renowacją studni kanalizacyjnych na zadaniach przewidzianych w ramach realizacji projektu. Kontynuacja inspekcji kanałów poddanych renowacji za pomocą rękawów termoutwardzalnych. Montaż przedmiotowych rękawów na ulicy. Mickiewicza, Okrężnej, Ogniowej, Smolnej, Żeromskiego oraz Dąbrowskiego.


Modernizacja Oczyszczalni ścieków - kontynuacja prac związanych z budową Stacji Dmuchaw, betonowanie dna komór stabilizacji tlenowej, wypełnienie dylatacji składowiska osadu komunalnego, wykonanie rurociągu ścieków ze składowiska osadu komunalnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.


Do końca maja wybudowano 7,10 km sieci wodociągowej, co stanowi 100% całego zakresu realizacji tego zadnia, zmodernizowano i wybudowano 15,80 km sieci sanitarnej z 32,7 km przewidzianych do zrealizowania, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wykonano 4,2 km sieci.
Marzec, kwiecień 2012
Wykonawca przystąpił do robót związanych z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Podgórnej. W trakcie wykonywania robót wymienione zostały dwa zbiorniki wody czystej, zbiornik wód popłucznych, przystąpiono również do prac demontażowych pomieszczenia odmanganiaczy, pomieszczenia napowietrzania, rozpoczęto prace budowlane związanie z ociepleniem budynku głównego. W ramach modernizacji SUW rozbiórce poddany został również budynek pompowni II°, który ulegnie przebudowie.
Wykonawca robót w zakresie zadania III Oczyszczalnia ścieków kontynuuje prace związane z budową fundamentów pod stację dmuchaw.
W zakresie renowacji sieci metodą bezwykopową Partner Konsorcjum (Per Aarsleff) przystąpił do montażu rękawów termoutwardzalnych m.in. na ulicy Spokojnej oraz Królowej Jadwigi oraz kontynuował prace związane z wykonywaniem inspekcji TV kanałów przeznaczonych do renowacji w ramach projektu na poszczególnych zadaniach.Lider Konsorcjum firma "PEKUM" przystąpił do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na zadaniu VI Dolne Miasto, B. Osiedle Domków Jednorodzinnych m.in. na ulicy Obrońców Westerplatte. W ramach zadania V Śródmieście oraz zadania VI A Dolne Miasto zamontowano urządzenia podczyszczające na kanalizacji deszczowej tj. separator oraz osadnik. Jednocześnie w ramach zadania VIA Osiedle Olimpijskie wykonano prace związanie z posadowieniem pompowni ścieków.W ramach realizacji projektu likwidacji uległ dwukomorowy piaskownik przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego, który został zastąpiony osadnikiem i separatorem.
11 kwietnia 2012 r. - Podpisanie umowy o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu. Maksymalna łączna kwota dopłat w wysokości: 5.190.000,00 zł.
16 kwietnia 2012 r. - Podpisanie umowy dotacji - dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego - na dofinansowanie zadania: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu. Kwota dopłat w wysokości: 5 749 639,00 zł


Styczeń, luty 2012
Warunki atmosferyczne panujące na początku roku spowodowały, iż Wykonawca zmuszony był do wstrzymania realizacji robót m.in. na oczyszczalni ścieków. Wykonawca zakończył roboty montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja.

Listopad, grudzień 2011
Z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne Wykonawca robót kontynuował prace instalacyjne na rozpoczętych zadaniach m.in. na ulicy Królowej Jadwigi. Awaria kanalizacji sanitarnej na ulicy Kołobrzeskiej wymusiła na Wykonawcy kontynuowanie prac w warunkach zimowych.
Partner Konsorcjum firma Mostostal przystąpiła do prac związanych z budową Stacji Dmuchaw na zadaniu III Oczyszczalnia Ścieków.
Artykuł o Projekcie w prasie branżowej - dwumiesięczniku "Ochrona Środowiska" - PDF, 1,38 MB
2 listopada 2011 r. - Powołanie Pana Wojciecha Szalwach Prezesa Zarządu ZWiK sp. z o.o. w Wałczu na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)
30 grudnia 2011 r. - Podpisanie umowy nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego w wysokości do 38 000 000,00 zł pomiędzy bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, przeznaczonego na częściowe finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza"Podpisanie umowy odnawialnego kredytu obrotowego w wysokości do kwoty 3 500 000,00 zł pomiędzy bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, przeznaczonego na sfinansowanie naliczonego podatku VAT w związku z realizacją projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".


Wrzesień, październik 2011
Wykonawca kontynuuje realizację prac na rozpoczętych zadaniach oraz przystąpił do robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej na zadaniu V Śródmieście w zakresie ulicy Dąbrowskiego i Spokojnej oraz na zadaniu VIIIA Żeromskiego. W zakresie robót renowacyjnych kontynuacja inspekcji TV oraz montaż rękawów termoutwardzalnych na poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach Projektu.
Artykuł o projekcie pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" w ogólnopolskim wydaniu miesięcznika "Wodociągi - Kanalizacja" - PDF, 606 kB.
4 pażdziernika 2011 r. - Ogłoszenie drugiego przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 38.000.000,00 zł oraz na udzielenie i obsługę odnawialnego kredytu obrotowego złotowego w wysokości 3.500.000,00 zł.Sierpień 2011
W zakresie robót renowacyjnych kontynuacja inspekcji TV na zadaniu IX Raduń oraz II Tysiąclecia. Następnie przystąpienie do instalacji rękawów w kanałach wchodzących w zakres zadania I Chełmińska oraz II Tysiąclecia.
Kontynuacja robót montażowych w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Podleśnej, zadanie X Chrząstkowo, na Osiedlu Olimpijskim oraz kontynuacja robót na zadaniu I Chełmińska. Sukcesywna realizacja prac zgodnie z projektem budowlanym na zadaniu III Oczyszczalnia Ścieków.

Lipiec 2011
Partner Konsorcjum firma Mostostal rozpoczęła realizację robót na zadaniu III - Oczyszczalnia Ścieków.
Lider Konsorcjum firma "Pekum" rozpoczęła prace budowlano - montażowe na zadaniu X - Chrząstkowo polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Trwa realizacja prac na ulicy Podleśnej, Brylantowej oraz Bursztynowej.Partner Konsorcjum firma Per Aarsleff zakończyła inspekcję TV kanałów na zadaniu IX Raduń w ulicy Okrężnej, Ogniowej, Żyznej, Uroczej, Kruczej oraz Wilczej. Trwają roboty przygotowawcze związane z rozpoczęciem realizacji robót na tym zadaniu.
30 lipca 2011 r. - Ogłoszenie przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 38.000.000,00 zł oraz na udzielenie i obsługę odnawialnego kredytu obrotowego złotowego w wysokości 3.500.000,00 zł.  Przetarg unieważniono.Czerwiec 2011
Wykonawca kontynuuje realizację prac na rozpoczętych zadaniach oraz przystąpił do robót przygotowawczych związanych z rozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu XI Romet. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonana została sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 528 m (99% całości zadania).
6 czerwca 2011 r. - Podpisanie umowy na usługi Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn."Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" - KONTYNUACJA z konsorcjum w składzie: B-Act Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz WYG International Sp. z o.o. w Warszawie.
4-5 czerwca 2011 r. - Promocja Projektu podczas inicjatywy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, tj. Deblowy turniej tenisa ziemnego "Tenis z gwiazdami" organizowany pod patronatem Starosty Wałeckiego, Burmistrza miasta Wałcz i COS OPO Wałcz.Maj 2011
Wykonawca rozpoczął realizację zadań na ulicy Południowej (Zadanie XII)oraz Osiedlu Olimpijskim (Zadanie VIA). W okresie sprawozdawczym została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej jak również sieć wodociągowa dla zadania VIA a tym samym wykonano 41% całości zadania. Natomiast na ulicy Południowej zgodnie z dokumentacją projektową wykonano prace budowlano-montażowe sieci kanalizacji deszczowej. Obecnie na zadaniu tym trwają prace wykończeniowe.
Kwiecień 2011
Przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę dla zadania: VIB Dolne Miasto - Osiedle Domków Jednorodzinnych , VIC Dolne Miasto - Przebudowa piaskownika przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, VIII B Żeromskiego, X - Chrząstkowo, XII A,C - Bydgoska.
Partner Konsorcjum firma Per Aarsleff rozpoczęła wizję lokalną kanałów przeznaczonych do renowacji w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Tysiąclecia, Kolejowej, Dworcowej oraz Chełmińskiej a następnie przystąpiono do robót związanych z renowacją kanału deszczowego oraz sanitarnego w ulicy Kolejowej, Dworcowej oraz w ulicy Chełmińskiej.
29 kwietnia 2011 r. - Ogłoszenie przetargu na usługi Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn."Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" - KONTYNUACJA.Lider Konsorcjum firma "Pekum" rozpoczęła roboty budowlano - montażowe na zadaniu VIA Dolne Miasto - Osiedle Olimpijskie. Okolice budynku TBS. Ułożono sieci kanalizacyjne oraz sieć wodociągową. Następnie przystąpiono do realizacji prac związanych z montażem kanalizacji sanitarnej na zadaniu I ulica Chełmińska, Zaułek Chełmiński oraz do montażu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na zadaniu II Tysiąclecia.
Marzec 2011
Zamawiający za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy dla zadań: I Chełmińska, II Tysiąclecia, III Oczyszczalnia Ścieków , IV Chopina, V Śródmieście, VII Morzyce, VIIIA oraz VIIIC Żeromskiego, IX Raduń, XIIB Bydgoska.Luty 2011
Zamawiający za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy dla następujących zadań: VIA Dolne Miasto - Osiedle Olimpijskie oraz XI Romet.30.11.2010
Podpisanie umowy na roboty budowlane z konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM z Olsztyna, Mostostal Warszawa, Per Aarsleff Polska z Warszawy.30.06.2010
Ogłoszenie przetargu na Roboty budowlane realizowane w ramach Projektu.4.03.2010
Podpisanie umowy na usługi Inżyniera dla projektu pn." Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" z konsorcjum w składzie: B-Act Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz W.P.U.I. Sp. z o.o. w Olsztynie.18.02.2010
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie realizacji Projektu.21.01.2010
Odwołanie p. Stanisława Kozłowskiego z funkcji MAO i powołanie na to stanowisko p. Tomasza Rzemykowskiego Prezesa Zarządu ZWiK sp. z o.o.30.10.2009
Ogłoszenie przetargu na usługi Inżyniera dla projektu pn."Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza"02.10.2009
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie02.06.2008
Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie13.04.2008
Powołanie pana Stanisława Kozłowskiego Prezesa Zarządu ZWiK sp. z o.o. w Wałczu na stanowisko Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO)2008
Powołanie Jednostki Realizującej Projekt jako niezależnej jednostki w ramach struktury organizacyjnej ZWiK sp. z o.o. w Wałczu2005-2008
Opracowanie dokumentacji technicznej dla Projektu, przez konsorcjum w składzie: Grontmij Polska sp. z o.o. w Poznaniu oraz Biuro Techniczno-Handlowe Ciepłownictwa Wodociągów i Kanalizacji CEWOK Sp. z o.o. w Warszawie, na zlecenie Urzędu Miasta Wałcz