FINANSOWANIE PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi 124 053 753,28 PLN.
Wartość dofinansowania:
Zgodnie z zawartą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-047/08-00 oraz zgodnie z podpisanymi aneksami do w/w Umowy Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1. "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM" w wysokości 59 006 741,18 PLN. Unia Europejska zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w wysokości 85 % luki finansowej wynoszącej 69 419 695,51 PLN kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji Projektu. Pozostałe koszty Beneficjent pokryje ze środków własnych oraz z pozyskanych na ten cel kredytów.