ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej" w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

INŻYNIER
Inżynier dla zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej" w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza został wyłoniony w trybie zapytania o cenę na podstawie oferty złożonej w dniu 14 listopada 2014. Zostało nim firma KOMPLET INWEST SJ Tomasz Granops, Elżbiea Prażanowska-Nieboj z Gorzowa Wielkopolskiego. Zakres usług Inżyniera szczegółowo opisany jest w Umowie na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
WYKONAWCA
07 października 2014 r. została podpisana umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" dla zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku socjalno-technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "Pekum" Sp. z o.o. Zakres robót obejmuję m.in. rozbudowę istniejącego budynku socjalno-technicznego oczyszczalni ścieków o nowe piętrowe skrzydło prostopadłe do głównej bryły budynku, nadbudowę piętra nad parterowym warsztatem, utwardzenie łączących wjazd do garażu z drogą dojazdową, przebudowę istniejących pomieszczeń socjalnych oraz kapitalny remontu i ocieplenie wszystkich pomieszczeń, wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podłączonej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymianę pieca centralnego ogrzewania i urządzeń technologicznych, wykonanie nowej instalacji ciepłej i zimnej wody, nowej instalacji elektrycznej oraz dostawę i montaż wyposażenia budynku.