ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Budowa systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych wraz z dostawą systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Wałczu w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza - JRP/5/2014

INŻYNIER
Inżynier dla zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie złożonej oferty. Zostało nim konsorcjum firma B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zakres usług Inżyniera szczegółowo opisany jest w Umowie nr JRP/6/2012 na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
WYKONAWCA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych wraz z dostawą systemu napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Wałczu w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza", którą złożyła firma Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z o.o., ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn.
W ramach zamówienia zakłada się wykonanie budowy systemu automatyki i sterowania reaktorów biologicznych dla oczyszczalni ścieków w Wałczu wraz z koordynacją robót realizowanych na podstawie Postępowania o udzielenie zamówienia nr JRP/5/2012 oraz dostawę systemu napowietrzania dla reaktorów biologicznych.