Podsumowanie projektu

7.10.2016r. odbyło się uroczyste podsumowanie inwestycji realizowanej w 2010 - 2015 pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu, Miasta, Gminy wiejskiej oraz licznie zgromadzeni goście w tym również przedstawiciel Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Celem spotkania było podsumowanie wszelkich działań, jakie podjęto zarówno na etapie aplikacji o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej "Gospodarka wodno-ściekowa" Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na etapie realizacji robót budowlanych poprzez rozliczenie całości dofinansowania aż po okres trwałości projektu, który zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie rozpoczął się z dniem 31.12.2015r.
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wojciech Szalwach podziękował za współpracę i zaangażowanie w realizację Projektu wszystkim osobom biorącym udział w procesie inwestycyjnym zarówno ze strony Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu, jak i wszystkim pracownikom ZWiK Wałcz. Również Pani Burmistrz Bogusława Towalewska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego dużego jak na nasze miasto Projektu.
Po części oficjalnej wszyscy obecni zostali zaproszeni do zwiedzenia zmodernizowanej Oczyszczalni ścieków na ul. Wroniej. W tym samym dniu został zorganizowany przez ZWiK Dzień Otwarty Oczyszczalni ścieków dla uczniów wałeckich szkół. Nasz pomysł został przyjęty przez Dyrektorów oraz pracowników oświaty entuzjastycznie, co skutkowało odwiedzeniem oczyszczalni przez liczną grupę uczniów. Nasi pracownicy pełnili rolę przewodników po obiekcie, prowadząc grupy przez teren oczyszczalni, objaśniali proces technologiczny, jaki się tam odbywa. Uczniowie mogli również zobaczyć pracę poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków na tablicy synoptycznej znajdującej się w dyspozytorni. Zaprezentowane zostały urządzenia służące do monitoringu sieci kanalizacyjnej wraz ze specjalistycznymi samochodami.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w podsumowaniu projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza".To już koniec projektu

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż największy Projekt realizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu właśnie się zakończył. Spółka otrzymała całą wnioskowaną kwotę dofinansowania, przedstawiła wszelkie dokumenty świadczące o osiągnięciu określonego w Umowie o dofinansowanie efektu ekologicznego oraz efektu rzeczowego. Zgodnie z art.57 ust.l rozporządzenia 1083/2006 obecnie rozpoczęła się faza tzn. trwałości Projektu, która trwać będzie 5 lat.
HISTORIA PROJEKTU

Zgodnie z wytycznymi "Zasady promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013" w celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ Wykonawca robót wykonał i zamontował na terenie miasta Wałcz 4 tablice pamiątkowe.
lipiec - wrzesień 2015
W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku socjalno-technicznego kontynuowano roboty budowlane związane z układaniem płytek ściennych i podłogowych, wykonanie okładzin wewnętrznych, gipsowanie i malowanie ścian, przystąpiono do montażu stolarki drzwiowej oraz białego montażu. Przystąpiono również do prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół modernizowanego budynku.
Realizacja robót zasadniczych w ramach Kontraktu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" została zakończona. W chwili obecnej trwa okres zgłaszania wad, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do usuwania stwierdzonych usterek oraz do dokończenia drobnych zaległych prac niemających wpływu na możliwość użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem.
maj-czerwiec 2015
W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku socjalno-technicznego kontynuowano roboty budowlane stanu surowego - posadzki, glazura, elewacje, roboty budowlane w części istniejącej - posadzki, gipsowanie ścian, malowanie ścian i sufitów, glazura na ścianach, elewacje, remont kotłowni, instalacja c.o., roboty elektryczne - instalacja odgromowa, roboty sanitarne, instalacja grzejników, instalacja wentylacji, roboty elektryczne.
W miesiącu maju i czerwcu rozpoczęto następujące roboty w zakresie osadników wtórnych - roboty konstrukcyjno-budowlane, montaż urządzeń technologicznych, rozruch mechaniczny osadnika 8.1, w zakresie komory rozdziału - roboty konstrukcyjno-budowlane, montaż zastawek i barierek, stacja dozowania PIX-u - budowa fundamentu, dostawa i montaż urządzeń technologicznych, stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu - roboty budowlane, rozruch urządzeń technologicznych, roboty elektryczne, przelew burzowy - montaż zastawek i wylotu, montaż sieci międzyobiektowych - montaż rurociągu osadu powrotnego, montaż rurociągów osadu nadmiernego i części flotujących, montaż rurociągu ścieków oczyszczonych i komory pomiarowej, budowa placów, zagospodarowanie terenu.

marzec-kwiecień 2015
Przystąpiono do prac związanych z rozbiórką istniejącego bioreaktora RB2, Wykonawca rozpoczął czynności związane z rozruchem technologicznym nowego reaktora biologicznego, przystąpił do robót konstrukcyjno-budowlanych osadników wtórnych, kontynuuował prace związane z rozbiórką budynku administracyjno-laboratoryjnego oraz budową przybudówki stacji higienizacji osadu. Wykonawca prowadził prace związane z rozruchem piaskownika. Zamontowano żurawie na reaktorze biologicznym. Rozpoczęto montaż urządzeń technologicznych w stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. Kontynuowane są roboty związane z montażem sieci miedzyobiektowych pod osadnikami wtórnymi 8.1 i 8.2 oraz roboty konstrukcyjno-budowlane komory rozdziału.


W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku socjalno-technicznego wykonano roboty budowlane stanu surowego - murowanie ścian zewnętrznych, stropy, rozpoczęto roboty sanitarne - przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, instalacje wewnętrzne, rozpoczęto roboty elektryczne - montaż tras kablowych, rozpoczęto wykonywanie posadzek, obróbek blacharskich, ocieplenia, rozpoczęto remont kotłowni i wykonywanie instalacji c.o. Wykonano stolarkę okienną oraz elewację całego budynku.
styczeń-luty 2015
Zgodnie z podpisaną w dniu 21 lipca 2014r. umową na dostawę samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t wraz z zabudową części bagażowej systemem do inspekcji TV dostarczonym przez Zamawiajacego, w dniu 15 stycznia 2015 r. Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego przedmiotowy samochód.


Wykonawca kontynuuje prace związane z rozbiórką istniejącego bioreaktora RB2, budynku administracyjno-laboratoryjnego, budową osadników wtórnych - prefabrykacja zbrojenia, odwodnienie wykopu, wykonanie chudego betonu pod leje osadnika. Rozpoczęto prace związane z przebudową Stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu m.in. zdemontowano zbiornik na wapno, rozpoczęto prace związane z wykonaniem zbrojenia fundamentów pod przybudówkę, rozpoczęto demontaż urządzeń oraz kostki brukowej.W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku socjalno-technicznego kontynuacja prac demontażowych i rozbiórkowych oraz prac budowlanych związanych z dobudową nowego skrzydła. Rozpoczęto prace związane z remontem budynku oraz murowaniem ścian piętra, przystąpiono do robót elektrycznych oraz robót instalacyjno-sanitarnych. Przystąpiono do prac związanych z nadbudową nad garażem pomieszczeń socjalnych.listopad-grudzień 2014
Wykonawca robót zakończył roboty budowlane związane montażem krat pomostowych, barierek, schodów i drabin na reaktorze biologicznym, wyposażeniem technologicznym bioreaktora i pompowni głównej, rozruchem technologicznym rurociągu sprężonego powietrza, montażem systemu napowietrzania oraz wyposażeniem technologicznym piaskownika. Wykonawca przystąpił do prac związanych z rozbiórką istniejącego bioreaktora RB2, budynku administracyjno-laboratoryjnego, rozpoczęto prace związane z budową osadników wtórnych - prefabrykacja zbrojenia. Zakończono roboty montażowe kanalizacji deszczowej na terenie ogródków działkowych (ul. Ciasna/Wronia) oraz roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Chłodna/Rzeczna. Zakończono modernizację Przepompowni ścieków na ul. Wilczej.W zakresie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku socjalno-technicznego wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, przystąpiono do robót ziemnych, wykonano ławy fundamentowe pod przybudówkę. Wykonawca rozpoczął prace związane m.in. z murowaniem ścian fundamentowych, wykonano izolacje poziome fundamentów, obsypanie i zabezpieczenie fundamentów, murowanie ścian zewnętrznych oraz dylatację pomiędzy ścianami. Wykonano również przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.sierpień-październik 2014
Przystąpiono do prac związanych montażem rusztów napowietrzających oraz pomostów i barierek na bioreaktorze. Rozpoczęto prace związane z montażem wyposażenia technologicznego oraz rozpoczęto roboty elektryczne w modernizowanej hali krat. Przystąpiono do montażu sieci międzyobiektowych przy piaskowniku oraz bioreaktorze oraz do montażu rurociągów technologicznych.
Zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową sieci wodociągowej na ul. Półwiejskiej. Przystąpiono do prac związanych z wymianą kanalizacji deszczowej na terenie ogródków działkowych (ul. Ciasna do ul. Wroniej).

czerwiec-lipiec 2014
Wykonawca przystąpił do prac związanych z betonowaniem ścian nowego piaskownika oraz do robót związanych z likwidacją istniejącego piaskownika. Jednocześnie przystąpiono do prac modernizacyjnych w budynku hali krat. Zakończono prace związane z robotami budowlanymi na reaktorze biologicznym i rozpoczęto prace montażowe pomostów roboczych. W zakresie robó budowlano-montażowych przystąpiono do robót ziązanych z budową sieci wodociągowej w ul. Podwiejskiej oraz montażem separatora i osadnika na terenie Jednostki Wojskowej.

kwiecień-maj 2014
Wykonawca robót związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków zakończył prace w zakresie betonowania reaktora biologicznego. Przystąpiono do prac związanych z wykonaniem próby szczelności jednego ze zbiorników reaktora. Jednocześnie trwa wykonanie zbrojenia ścian piaskownika, a także prace demontażowe budynku hali krat.
W zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej wykonawca robót kontynuował prace związane z renowacją studni kanalizacyjnych oraz renowacją sieci metodą rękawa termoutwardzalnego m.in. w ul. Okrężnej, Żyznej, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Brzozowej, Zaułek Chełmiński oraz na terenie Jednostki Wojskowej.luty - marzec 2014
Wykonawca kontynuuje prace związane ze zbrojeniem oraz betonowaniem ścian reaktora, rozpoczęto prace związane z rozbiórką budynku przepompowni osadu wstępnego, wykonano wykop pod piaskownik z umocnieniem ścian oraz przystąpiono do zbrojenia ścian leja piaskownika.
grudzień 2013-styczeń 2014
2 grudnia 2013 r. w obecności Inżyniera Kontraktu został przekazany Plac Budowy dla zadania Budowa obiektu liniowego - kolektora DN 1000, doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków zakończył prace związane z betonowaniem płyty dennej reaktora biologicznego obecnie trwają prace związane ze zbrojeniem ścian zewnętrznych
i wewnętrznych bioreaktora.październik-listopad 2013
Wykonawca przystąpił do likwidacji obiektów na Oczyszczalni ścieków m.in. osadnika Imhoffa, reaktora biologicznego nr 1, rozpoczęto prace związane z wykonaniem wykopu pod nowy reaktor biologiczny. Rozpoczęto prace związane ze zbrojenie oraz betonowaniem płyty dennej reaktora biologicznego.24 października 2013
Uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Wałcza. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu, Miasta, Gminy wiejskiej oraz licznie zgromadzeni świadkowie. Niniejszy akt został podpisany przez Panią Burmistrz Miasta Wałcz Bogusławę Towalewską, Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu Pana Wojciecha Szalwach, Pana Mirona Klomfasa Prezesa firmy B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy sprawującego funkcję Inżyniera Kontraktu oraz przez Pana Mariusza Dobrzenieckiego Prezesa Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "Pekum" Sp. z o.o. z Olsztyna(Wykonawca Robót).20 sierpnia 2013 r. - Zamawiający w obecności Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy plac budowy oczyszczalni ścieków.


5 marca 2013 r. - Podpisanie umowy na roboty budowlane dla projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" z Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM z Olsztyna.


20 lutego 2013 r. - Podpisanie umowy na usługi Inżyniera dla projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" z firmą B-Act Sp. z o.o. w Bydgoszczy.