ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

INŻYNIER
Inżynier dla projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie oferty złożonej w dniu 28 grudnia 2009r. Zostało nim konsorcjum w składzie: B-Act Sp. z o.o. oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Olsztyna. Zakres usług Inżyniera szczegółowo opisany jest w Umowie nr 4/JRP/2009 na pełnienie funkcji Inżyniera dla Projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    Do najważniejszych zadań Inżyniera należy:
  • analiza dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;
  • opracowanie Dokumentacji Przetargowej zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych i przepisami w tym zakresie obowiązującymi;
  • pomoc Zamawiającemu w przeprowadzeniu procedur przetargowych;
  • pełnienie funkcji Inżyniera według zasad i w sposób określony w "Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005";
  • zarządzanie kontraktami objętymi przedmiotem zamówienia;
  • prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad Robotami;
  • realizacja wszystkich innych czynności i zadań wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawartym kontrakcie na usługę;
  • utrzymywanie bieżącej komunikacji i raportowania pomiędzy uczestnikami Kontraktu.

Personel Inżyniera - schemat organizacyjny
WYKONAWCA
30 listopada 2010 r. została podpisana umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza". Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "Pekum" Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA, Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Podział zadań pomiędzy partnerami konsorcjum: PEKUM- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, uzupełnienie systemu wodociągowego. PerAarsleff - modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Mostostal - modernizacja przepompowni ścieków, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Podgórnej. Roboty budowlane potrwają do końca września 2013 roku.