ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Dostawa samochodu ciężarowego o masie do 3,5t wraz z zabudową części bagażowej systemem do inspekcji TV dostarczonym przez Zamawiającego w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla m. Wałcza

WYKONAWCA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z art. 2 pkt 2) u.p.z.p. samochodu ciężarowego o masie do 3,5t wraz z zabudową części bagażowej systemem do inspekcji TV dostarczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego oraz dokonać jego uruchomienia.
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi, eksploatacji i podstawowej konserwacji pojazdu dla 5 pracowników wskazanych przez zamawiającego. Szkolenie zrealizowane będzie w dniu dostawy pojazdu w siedzibie Zamawiającego.
W dniu 21.07.2014 r. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę w/w samochodu.
Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę Handlowo-Usługową "ARTEM" Artur Krawczak, Całownia 13A, 09-227 Szczutowo.