ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

INŻYNIER
Inżynier dla zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie złożonej oferty. Zostało nim konsorcjum firma B-Act Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zakres usług Inżyniera szczegółowo opisany jest w Umowie nr JRP/6/2012 na pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej" w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    Do najważniejszych zadań Inżyniera należy:
  • analiza dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;
  • opracowanie Dokumentacji Przetargowej zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych i przepisami w tym zakresie obowiązującymi;
  • pomoc Zamawiającemu w przeprowadzeniu procedur przetargowych;
  • pełnienie funkcji Inżyniera według zasad i w sposób określony w "Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005";
  • zarządzanie kontraktami objętymi przedmiotem zamówienia;
  • prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad Robotami;
  • realizacja wszystkich innych czynności i zadań wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawartym kontrakcie na usługę;
  • utrzymywanie bieżącej komunikacji i raportowania pomiędzy uczestnikami Kontraktu.
WYKONAWCA
05 marca 2013 r. została podpisana umowa na roboty budowlane realizowane w ramach projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza" dla zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "Pekum" Sp. z o.o. Zakres robót obejmuję m.in. likwidację istniejących reaktorów biologicznych, zaprojektowanie i wybudowanie nowych reaktorów, międzyobiektowych rurociągów technologicznych, zasilania SN i nn, sieci rozdzielczej nn, sieci oświetlenia terenu i sieci zewnętrznej AKPiA, zaprojektowanie i wykonanie demontażu i rozbiórki istniejących obiektów ( osadnika Imhoffa, piaskownika poziomego, stanowiska PIX, osadników wtórnych) a w ich miejsce wybudowanie nowych, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejących obiektów ( przelewu burzowego przed reaktorami biologicznymi, budynku krat, przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, komory pomiarowej, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.
Ponadto: likwidacja budynku administracyjno-laboratoryjnego oraz przeniesienie rozdzielnicy elektrycznej z budynku administracyjno-laboratoryjnego do stacji, przeniesienie laboratorium do budynku socjalno-technicznego, likwidacja budynku przepompowni osadu wstępnego oraz przeniesienie na zewnątrz rozdzielnicy elektrycznej z tego budynku.